How to Pass Driving License Exam in Nepal | Knowledge of Driving Rules MCQ Questions

178
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal

For Class A (Motorcycle / Scooter / Moped) and Class K (Scooter / Moped) Driving License Exam in Nepal, the candidates must pass written exam of driving license. The Transport management office has provided a list of 500 all the probable MCQ objectives questions for driving license exam in Nepal. The questions for driving license exam for category A and category K in Nepal must be prepared from those set of questions.

Here you can get those all important 90 questions for driver’s license exam in Nepal related to Knowledge of Driving Rules. At a time, a list of 20 questions are displayed and you can see your score in driving license exam and the correct answers. You can again play this quiz of driving license exam objective MCQ questions and practice next set of 20 questions. If you practice all the questions provided here, you can surely pass the Driving License Written Exam in Nepal.

वर्ग क /A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड) र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड)को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागी लिईने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह २०७८। यातायात ब्यबस्था कार्यालयले नेपाल मा चालक लाइसेन्स परीक्षा को लागी सबै सम्भावित प्रश्नहरुको एक सूची प्रदान गरेको छ। नेपाल मा Category A र Category K को लागी लिखित परीक्षा मा प्रश्नहरु ती सेट बाट मात्र तयार गर्नुपर्ने छ।

यहाँ तपाइँ नेपाल मा Driving License Exam परीक्षा को लागी सबै 90 महत्वपूर्ण प्रश्नहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटकमा २० वटा Driving License Exam Objective MCQ Questions हरु को सूची प्रदर्शित गरीन्छ र तपाइँको स्कोर र सहि उत्तर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ फेरि Driving License Exam Objective Questions को प्रश्नोत्तरी खेल्न र २० प्रश्नहरुको अर्को सेट अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यहाँ उपलब्ध सबै प्रश्नहरुको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पक्कै Driving License Written Exam Nepal पास गर्न सक्नुहुन्छ।

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ?

#2. यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु कुन सरकार मातहत रहेका छन?

#3. सवारी चालक अनुमति पत्रमा उल्लेख नगरिने विवरण कुन हो?

#4. सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले संकेत गरिन्छ?

#5. मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्दछ?

#6. कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन?

#7. कुन सवारी चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त फाराम बुझाउँदा सो फारम साथ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिँदैन?

#8. सवारी दर्ताको प्रमाण पत्रको म्याद समाप्त भएको कति वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुन्छ?

#9. "A" वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ?

#10. सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ?

#11. मोटरसाइकलको पछाडिको भागमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कति लाइनमा लेखिएको हुन्छ?

#12. "K" वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ?

#13. सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो?

#14. निलो नम्बर प्लेट भएका सवारीले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ?

#15. सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?

#16. हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ?

#17. विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ?

#18. ठूला तथा मझौला सवारीमा नपर्ने कुन हो?

#19. सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ?

#20. सार्वजनिक सवारीमा प्रदुषण स्टिकरको म्याद कति अवधिको हुन्छ ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here