NaSu First Paper IQ Old Question 2078 | LokSewa Exam Preparation

2701
LokSewa NaSu Old Question Paper
LokSewa NaSu Old Question Paper

LokSewa NaSu First Paper IQ Old Question 2078 and answers have been prepared based on the recall of students that have appeared in the examination so that you can also practice. These Nasu Old Questions may not be exactly same as those in the examination, but the purpose of the question and options are almost same. This NaSu First Paper IQ Old Question 2078 are also useful for competitive exams of various banks like Agriculture Development Bank (ADBL), Nepal Rastra Bank (NRB), Rastriya Banijya Bank (RBB), Nepal Bank Limited (NBL) and other organizations. This NaSu First Paper Old Question 2078 helps you to prepare best for competitive exams and secure your seat.

You may be interested to:

In this blog, LokSewa NaSu First Paper IQ Old Question 2078 will greatly help you to study and are useful for various competitive examinations of Agriculture Development Bank (ADBL), Nepal Rastra Bank (NRB), Rastriya Banijya Bank (RBB), Nepal Bank Limited (NBL) and other organizations. The motive of this blog is to make it easier for to study and practice NaSu First Paper IQ Old Question 2078 for Loksewa, Banks and other organizations.

NaSu First Paper IQ Old Question 2078 for LokSewa and Bank exam have been collected for you to practice and score good in LokSewa exams and Bank exams.

NaSu First Paper IQ Old Question 2078 | LokSewa Exam Preparation Guide


यँहा भएका प्रश्नहरुका उत्तरहरु यदि कुनै कारणबस गलत पाईएमा, यसलाई अझ उपयोगी बनाउन अन्य कुनै सुझाबहरु भएमा कृपया सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला।

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. सिता ६ वर्ष २ महिनाकी छन। रमन ६ वर्षको, राम ४ वर्ष ६ महिनाको छन। बिकास ४ बर्ष ८ महिनाको छ र पारस ५ बर्षको छ भने उमेरको हिसाबले गर्दा बिचमा को पर्छ होला?

#2. Some Cricket players are Tennis players, some Tennis players are Hockey players but no Cricket players are Hockey players, then which of the above Venn Diagram corresponds it.

#3. Find the missing number in the above figure?

#4. Complete the given series: 9, 8, 18, 6, 36, 4, 72, 2, 144, .....

#5. Find ODD one out in the given words?

#6. B को 5 km पश्चिममा A छ, B को 2 km उत्तरमा C बसेको छ र C को 2 km पुर्वमा D बसेको छ र D को 2 km दक्षिणमा E बसेको छ भने कुन-कुन ब्यक्तीहरु एउटै लाईनमा बसेका छन?

#7. Complete the above given figure.

#8. If METAL is coded as LNDFSUZBKM, then TEST will be coded as ..........

#9. एउटा लहरमा बिजय अगाडिबाट १४ औं स्थानमा पर्छ जीवन पछाडीबाट १७ औं स्थानमा पर्छ। जम्मा ४८ जना मानिस भएको उक्त लहरमा मदन, बिजय र जीवनको ठीक बिचमा पर्छ भने बिजय र मदनको बिचमा कति विध्यार्थी पर्दछन?

#10. If × means -, + means ÷, ÷ means +, - means ×, then 8 ÷ 10 - 3 + 5 × 6 = ?

#11. abcbcdcdedef......को ३०औं स्थानमा कुन alphabet पर्दछ?

#12. दिईएको Figure Matrix मा छुटेको खन्ड कुन विकल्प सँग मिल्दछ?

#13. कुनै सामानलाई रु १८००० मा २०% छुट दीई बिक्री गर्दा ४% नोक्सान हुन्छ भने उक्त सामानको खरिद मुल्य कती होला?

#14. दुईओटा संख्याहरुको अनुपात ५:७ र ति संख्याहरुको फरक ६० भए उक्त संख्याहरु कति-कती होलान?

#15. Which of these above figures correspond to the mirror image of the figure in (X).

#16. Find ODD one out from the given numbers?

#17. दिईएका चित्र मध्य कुन समुहमा मिल्दैन पत्ता लगाउनुहोस?

#18. A Hospital has an average of 510 patients on every Sunday and 240 on other days. The average number of patients per day in a month of 30 days beginning with Sunday is

#19. माथी दिएको चित्र पुरा गर्नुहोस।

#20. Which of the following completes the above given matrix.

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here