Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 1

0
60
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice to get success in the competitive examination. It contains important and probable TSC Model Questions for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

These questions are important and probable for Teacher Service Commission TSC Lower Secondary and Secondary Level Examinations. You must practice all these Teacher Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level examinations.

There are more than 200 Important Teacher Service Commission TSC Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level Examinations but only 20 questions and answers will be displayed at a time for you to practice. You can just retake this quiz again so that new set of 20 Teacher Service Commission TSC Important Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level will be displayed.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. यी भनाई विचार गर्नुहोस् । (क) कार्यमूलक अनुसन्धानको क्षेत्र सिमित हुन्छ । (ख) कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको तत्काल पहिचान गरी अभ्यासकर्ताबाट तत्कालै समधानको पहल गर्छ । (ग) कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यवहारिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दछ ।

#2. Find the missing number from the given figure:

#3. विद्यालय सामाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ स्वीकृत (२०७८/०२/२६) अनुसार प्रबिधिक उपसमितिमा प्रतिनिधित्व नगर्ने तलका मध्य कुन हो?

#4. Arrange the given words in a meaningful sequence: 1. Family 2. Community 3. Member 4. Nation

#5. नागरिक वडापत्रको प्रयोगले केलाई सुनिश्चित गर्दछ?

#6. विपतको घटना घट्ना साथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहत सँग सम्बन्धित कार्य ......... हो ।

#7. शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुलाई ............बनाउँछ ।

#8. कक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षणलाई बुझिन्छ ?

#9. शैक्षणिक उदेश्य भित्र नपर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#10. नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्दीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो ?

#11. विद्यार्थीहरुको सीप मूल्यांकन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो ?

#12. प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिशिचत गरिएको छ ?

#13. निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले केलाई सुनिश्चित गर्दछ ?

#14. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ / नगरपालिकाको कार्य देहायका मध्य कुन पर्दैन?

#15. उत्तरवाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरुलाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकीकरणको निकाय तलका मध्य कुन हो?

#16. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसमाग्री बिकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरिय पठ्यक्रम बिकासको पाँचौ अर्थात अन्तिम चरण कुन हो?

#17. समूह कार्यमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन उपयोगी रणनीति कुन हो ?

#18. कस्तो अवस्थामा बहु कक्षा शिक्षण अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ?

#19. विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ को उदेश्य तलका मध्य कुन होइन ?

#20. शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धान वापत कती अंक दिने व्यबस्था छ?

#21. दैनिक पाठयोजना निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#22. कम्प्युटर भाइरस के को उदाहरण हो ?

#23. कक्षा १ मा अङ्रेजी बिषयको पठनपाठन कहिले देखी सुरु गरिएको हो?

#24. पाठयान्तर क्रियाकलाप भित्र तलका मध्य कुन पर्छ?

#25. गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकले तलका मध्य कुन भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here