Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 1

202
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice to get success in the competitive examination. It contains important and probable TSC Model Questions for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

There are more than 200 Important Teacher Service Commission TSC Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level Examinations but only 20 questions and answers will be displayed at a time for you to practice. You can just retake this quiz again so that new set of 20 Teacher Service Commission TSC Important Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level will be displayed.

Read the latest Teachers Service Commission TSC Job Vacancy for Secondary Level Teachers.

Download Teachers Service Commission TSC Syllabus for Secondary Level Examination of all Subjects.

Practice the below given Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Secondary Level and Lower Secondary Level Examinations.

Results

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकले तलका मध्य कुन भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?

#2. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा तलका मध्य कुन पक्षले महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

#3. प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिशिचत गरिएको छ ?

#4. शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो ?

#5. मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कस्ले गरेका हुन् ?

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

#6. कम्प्युटर भाइरस के को उदाहरण हो ?

#7. नेपालको सन्दर्भमा अक्षराङकन पद्धतिमा B Grade लाई कसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ?

#8. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/८०) को ५ वटा उदेश्य मध्य नपर्ने उदेश्य तलको कुन हो?

#9. तलका भनाइहरु विचार गर्नुहोस् ।

#10. दैनिक पाठयोजना निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्ने तलका मध्य कुन हो ?

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

#11. मनव बिकासमा २ देखी ६ बर्ष सम्मको अवधि कुन हो?

#12. समावेशी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ?

#13. कस्तो अवस्थामा बहु कक्षा शिक्षण अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ?

#14. शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुलाई ............बनाउँछ ।

#15. शैक्षणिक उदेश्य भित्र नपर्ने तलका मध्य कुन हो ?

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

#16. कक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षणलाई बुझिन्छ ?

#17. "सीकाई भनेको मानवको योग्यतामा आउने परिवर्तन हो जसलाई स्मरण गर्न सकिन्छ तर शारीरिक बिकासको प्रकृयासँग प्रासंगिक गर्न सकिदैन ।" यो कसको भनाई हो?

#18. शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने प्रमुख दायित्तव कसको रहने व्यवस्था छ ?

#19. Find the missing number from the given figure:

#20. समूह कार्यमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन उपयोगी रणनीति कुन हो ?

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

#21. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ / नगरपालिकाको कार्य देहायका मध्य कुन पर्दैन?

#22. नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्दीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो ?

#23. आवश्यकता आधारित रही कुनै एक लक्षीत समुह लाभानिवत हुने गरि सिप सिकाइमा समेत जोड दिने शिक्षा कुन हो ?

#24. मापनका सम्बन्धमा तल व्यक्त गरियका भनाइहरु मध्य कुन गलत रहेको छ?

#25. विकासात्मक मनोबिज्ञानको अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको सबैभन्दा महत्तोपूर्ण योगदान के हो?

Recently updated on January 9th, 2023 at 05:50 pm

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here