Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 1

0
37
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice to get success in the competitive examination. It contains important and probable TSC Model Questions for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

These questions are important and probable for Teacher Service Commission TSC Lower Secondary and Secondary Level Examinations. You must practice all these Teacher Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level examinations.

There are more than 200 Important Teacher Service Commission TSC Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level Examinations but only 20 questions and answers will be displayed at a time for you to practice. You can just retake this quiz again so that new set of 20 Teacher Service Commission TSC Important Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level will be displayed.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा तलका मध्य कुन पक्षले महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

#2. शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने प्रमुख दायित्तव कसको रहने व्यवस्था छ ?

#3. कस्तो अवस्थामा बहु कक्षा शिक्षण अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ?

#4. नागरिक वडापत्रको प्रयोगले केलाई सुनिश्चित गर्दछ?

#5. विपतको घटना घट्ना साथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहत सँग सम्बन्धित कार्य ......... हो ।

#6. समावेशी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ?

#7. पाठ्याक्रमका तत्वहरुको क्रम तलका मध्य कुन ठीक हो?

#8. शैक्षणिक उदेश्य भित्र नपर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#9. दैनिक पाठयोजना निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#10. उत्तरवाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरुलाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकीकरणको निकाय तलका मध्य कुन हो?

#11. विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ को उदेश्य तलका मध्य कुन होइन ?

#12. मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कस्ले गरेका हुन् ?

#13. पाठयान्तर क्रियाकलाप भित्र तलका मध्य कुन पर्छ?

#14. विद्यार्थीहरुको सीप मूल्यांकन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो ?

#15. गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकले तलका मध्य कुन भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?

#16. आवश्यकता आधारित रही कुनै एक लक्षीत समुह लाभानिवत हुने गरि सिप सिकाइमा समेत जोड दिने शिक्षा कुन हो ?

#17. विकासात्मक मनोबिज्ञानको अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको सबैभन्दा महत्तोपूर्ण योगदान के हो?

#18. नेपालको सन्दर्भमा अक्षराङकन पद्धतिमा B Grade लाई कसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ?

#19. आ.व. ०७३/०७४ पञ्चात वा शिक्षकको पेसागत विकास प्रारुप २०७२ मा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम मोड्युलको विभाजन कसरी गरिएको छ ?

#20. विद्यालय सामाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ स्वीकृत (२०७८/०२/२६) अनुसार प्रबिधिक उपसमितिमा प्रतिनिधित्व नगर्ने तलका मध्य कुन हो?

#21. "सीकाई भनेको मानवको योग्यतामा आउने परिवर्तन हो जसलाई स्मरण गर्न सकिन्छ तर शारीरिक बिकासको प्रकृयासँग प्रासंगिक गर्न सकिदैन ।" यो कसको भनाई हो?

#22. मापनका सम्बन्धमा तल व्यक्त गरियका भनाइहरु मध्य कुन गलत रहेको छ?

#23. कक्षा १ मा अङ्रेजी बिषयको पठनपाठन कहिले देखी सुरु गरिएको हो?

#24. कक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षणलाई बुझिन्छ ?

#25. पाठ्यपुस्तक केका आधारमा तयार पारिन्छ?

finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here