Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 1

0
77
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice to get success in the competitive examination. It contains important and probable TSC Model Questions for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

These questions are important and probable for Teacher Service Commission TSC Lower Secondary and Secondary Level Examinations. You must practice all these Teacher Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level examinations.

There are more than 200 Important Teacher Service Commission TSC Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level Examinations but only 20 questions and answers will be displayed at a time for you to practice. You can just retake this quiz again so that new set of 20 Teacher Service Commission TSC Important Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level will be displayed.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. श्रेणीक्रम मिलाई खाली ठाउँ पुरा हर्नुहोस? 2, 5, 9, x, 20, 27

#2. कम्प्युटर भाइरस के को उदाहरण हो ?

#3. गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकले तलका मध्य कुन भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?

#4. प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिशिचत गरिएको छ ?

#5. कक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षणलाई बुझिन्छ ?

#6. विद्यार्थीहरुको सीप मूल्यांकन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो ?

#7. तल दिइएको विकल्प मध्येबाट नमिल्दो छान्नुहोस् ?

#8. www कसले आविस्कार गरेका हुन्?

#9. शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने प्रमुख दायित्तव कसको रहने व्यवस्था छ ?

#10. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ अनुसार कक्षा १ देखी ३ मा मातृ भाषिक सिप स्थानिय बिषयवस्तु सम्बन्धी कृयाकलापका लागि वर्षिक कति पाठ्यघण्टा भार छुट्याइएको छ?

#11. दैनिक पाठयोजना निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#12. "सीकाई भनेको मानवको योग्यतामा आउने परिवर्तन हो जसलाई स्मरण गर्न सकिन्छ तर शारीरिक बिकासको प्रकृयासँग प्रासंगिक गर्न सकिदैन ।" यो कसको भनाई हो?

#13. कक्षा १ मा अङ्रेजी बिषयको पठनपाठन कहिले देखी सुरु गरिएको हो?

#14. विकासात्मक मनोबिज्ञानको अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको सबैभन्दा महत्तोपूर्ण योगदान के हो?

#15. यी भनाई विचार गर्नुहोस् । (क) कार्यमूलक अनुसन्धानको क्षेत्र सिमित हुन्छ । (ख) कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको तत्काल पहिचान गरी अभ्यासकर्ताबाट तत्कालै समधानको पहल गर्छ । (ग) कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यवहारिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दछ ।

#16. शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धान वापत कती अंक दिने व्यबस्था छ?

#17. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसमाग्री बिकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरिय पठ्यक्रम बिकासको पाँचौ अर्थात अन्तिम चरण कुन हो?

#18. उत्तरवाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरुलाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकीकरणको निकाय तलका मध्य कुन हो?

#19. पाठ्याक्रमका तत्वहरुको क्रम तलका मध्य कुन ठीक हो?

#20. गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक मध्य लगानीमा नपर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#21. नेपालको सन्दर्भमा अक्षराङकन पद्धतिमा B Grade लाई कसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ?

#22. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा तलका मध्य कुन पक्षले महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

#23. विपतको घटना घट्ना साथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहत सँग सम्बन्धित कार्य ......... हो ।

#24. नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्दीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो ?

#25. तलका भनाइहरु विचार गर्नुहोस् ।

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here