Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 1

214
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice to get success in the competitive examination. It contains important and probable TSC Model Questions for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

There are more than 200 Important Teacher Service Commission TSC Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level Examinations but only 20 questions and answers will be displayed at a time for you to practice. You can just retake this quiz again so that new set of 20 Teacher Service Commission TSC Important Model Questions for Lower Secondary and Secondary Level will be displayed.

Read the latest Teachers Service Commission TSC Job Vacancy for Secondary Level Teachers.

Download Teachers Service Commission TSC Syllabus for Secondary Level Examination of all Subjects.

Practice the below given Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Secondary Level and Lower Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षकले तलका मध्य कुन भुमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?

#2. विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ को उदेश्य तलका मध्य कुन होइन ?

#3. नेपालमा शिक्षक तालिम हेर्ने केन्दीय निकाय देहायका मध्ये कुन हो ?

#4. समावेशी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ?

#5. शिक्षा निएमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अनुसार निम्नमाध्यामिक बिद्यालयमा कम्तिमा कती जना शिक्षक हुनुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ?

#6. प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिशिचत गरिएको छ ?

#7. कम्प्युटर भाइरस के को उदाहरण हो ?

#8. शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुसन्धान वापत कती अंक दिने व्यबस्था छ?

#9. मनव बिकासमा २ देखी ६ बर्ष सम्मको अवधि कुन हो?

#10. पाठयान्तर क्रियाकलाप भित्र तलका मध्य कुन पर्छ?

#11. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसमाग्री बिकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरिय पठ्यक्रम बिकासको पाँचौ अर्थात अन्तिम चरण कुन हो?

#12. विद्यार्थीहरुको सीप मूल्यांकन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि कुन हो ?

#13. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/८०) को ५ वटा उदेश्य मध्य नपर्ने उदेश्य तलको कुन हो?

#14. गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक मध्य लगानीमा नपर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#15. तल दिइएको विकल्प मध्येबाट नमिल्दो छान्नुहोस् ?

#16. Arrange the given words in a meaningful sequence: 1. Family 2. Community 3. Member 4. Nation

#17. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ / नगरपालिकाको कार्य देहायका मध्य कुन पर्दैन?

#18. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा तलका मध्य कुन पक्षले महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

#19. उत्तरवाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरुलाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकीकरणको निकाय तलका मध्य कुन हो?

#20. मापनका सम्बन्धमा तल व्यक्त गरियका भनाइहरु मध्य कुन गलत रहेको छ?

#21. विद्यालयमा शैक्षिक शुसासन कायमका लागि अपरिहार्य तत्व तलका मध्य कुन होइन ?

#22. आवश्यकता आधारित रही कुनै एक लक्षीत समुह लाभानिवत हुने गरि सिप सिकाइमा समेत जोड दिने शिक्षा कुन हो ?

#23. दैनिक पाठयोजना निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्ने तलका मध्य कुन हो ?

#24. विपतको घटना घट्ना साथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहत सँग सम्बन्धित कार्य ......... हो ।

#25. कस्तो अवस्थामा बहु कक्षा शिक्षण अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here