ICT Exam Preparation | Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions (Part 1)

233
Computer Basic and Fundamentals Important MCQ Questions
Computer Basic and Fundamentals Important MCQ Questions

Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for LokSewa and Bank Exam that you can practice. This Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for Loksewa Aayog and Bank Exams are also useful for competitive exams of various banks like Agriculture Development Bank (ADBL), Nepal Rastra Bank (NRB), Rastriya Banijya Bank (RBB), Nepal Bank Limited (NBL) and other organizations. This unit contains various Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for LokSewa exam and Bank Exam preparation and various related topics.

In this blog Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for LokSewa have been collected for you to study easily and are useful for various competitive examinations of Agriculture Development Bank (ADBL), Nepal Rastra Bank (NRB), Rastriya Banijya Bank (RBB), Nepal Bank Limited (NBL) and other organizations. The motive of this blog is to make it easier for to study and practice Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for Loksewa, banks and other organizations.

Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions for LokSewa and Bank exam have been arranged separately according to the related topics and almost all the topics that are required to study have been tried to cover. Most of the Important IQ MCQ Questions have been collected for you to practice and score good in LokSewa exams and bank exams.

Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions

Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions लोकसेवा र बैंक परीक्षाको लागि जुन तपाइँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा आयोग र बैंक परीक्षाका लागि यस Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions कृषि विकास बैंक (ADBL), नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB), नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL) जस्तै विभिन्न बैंकहरू र अन्य संगठनहरूको प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि पनि उपयोगी छ । यस एकाइले कम्प्युटरको विभिन्न Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions लोकसेवा परीक्षा र बैंक परीक्षा तयारीका लागि MCQ प्रश्न र विभिन्न सम्बन्धित शीर्षकहरू समावेश गर्दछ।

यस ब्लगमा लोकसेवाका लागि Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions तपाईंलाई सजिलैसँग अध्ययन गर्नका लागि संकलन गरिएको छ र कृषि विकास बैंक (ADBL), नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB), नेपालबैंक लिमिटेड (NBL) र अन्य संगठनहरू को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि उपयोगी छ। यस ब्लगको उद्देश्य लोकेसेवा, बैंक र अन्य संगठनहरूका लागि Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions अध्ययन गर्न र अभ्यास गर्न सजिलो बनाउनु हो।

लोकसेवा र बैंक परीक्षाका लागि Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions हरू सम्बन्धित विषयहरूको आधारमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ र अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने सबै विषयहरूलाई कभर गर्ने प्रयास गरिएको छ। अधिकांश Important Computer Abbreviations and Terminologies MCQ Questions हरू तपाईलाई अभ्यास गर्न र लोकसेवा परीक्षा र बैंक परीक्षामा राम्रो स्कोर गर्न संकलन गरिएको छ।


Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. What is the full form of BCD?

#2. What is the full form of B2B?

#3. What is the full form of BMP?

#4. What is the full form of BCC?

#5. What is the full form of CC?

#6. What is the full form of ARP?

#7. What is the full form of CDMA?

#8. What is the full form of BIOS?

#9. What is the full form of BIU?

#10. What is the full form of ASCII?

#11. What is the full form of B2C?

#12. What is the full form of AVI?

#13. What is the full form of of ATM?

#14. What is the full form of COMPUTER?

#15. What is the full form of ALGOL?

#16. What is the full form of AI?

#17. What is the full form of COMPUTER?

#18. What is the full form of AAC?

#19. What is the full form of ARPANET?

#20. What is the full form of API?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here