Planning Organizing Directing and Co-ordination Communication Important MCQ Questions

333
LokSewa Planning Organizing Directing Controlling Co-ordination Important MCQ Questions
LokSewa Planning Organizing Directing Controlling Co-ordination Important MCQ Questions

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. केही विवरणका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सम्भाव्य विकल्पहरु बाट छनोट गर्नुलाई निर्णय गर्नु भनिन्छ भनि परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन?

#2. ................ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै व्यक्तीबाट मात्र आदेश दिईनु पर्दछ अनि मात्र ऊ हाकिम प्रति उत्तरदायित्व हुनसक्छ।

#3. "संगठन कार्य भनेको संस्थाका कृयाकलापहरु लाई परिभाषित गर्ने, वर्गिकरण गर्ने र तिनिहरुको अधिकार सम्बन्ध स्थापित गर्ने एक प्रकृया हो" यो भनाई कसको हो?

#4. ............. योजनाको अन्तिम चरण हो।

#5. संगठनमा उचित व्यक्तिलाई उचित काम सुम्पनु पर्दछ भन्ने मान्नेता कुन सिद्धान्तको हो?

#6. तलका मध्य संगठन प्रकृयाको पहिलो चरन कुन हो?

#7. संगठनको कुन सिद्धान्त अनुसार संरचना परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनु पर्दछ?

#8. संस्थामा नियमित आईपर्ने समस्याहरु समाधानको लागि गरिने निर्णयलाई ......... भनिन्छ?

#9. संगठन भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध विभिन्न साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, काम, कर्तव्य र अधिकारको विभाजन गरी कार्यगत सम्बन्ध स्थापना गर्ने .............. रुपमा लिईन्छ।

#10. योजना तर्जुमा प्रकृयाको सन्दर्भमा कुन क्रम सहि हो? A) वातावरणको विश्लेषण B) मान्यताको बिकास C) लक्ष्य तथा उद्देश्यको निर्धारण D) विकल्पहरुको विकास

#11. निम्न मध्य कुन चाँही योजनाको प्रकृया अन्तर्गत पर्दछ?

#12. योजना सम्बन्धी मान्नेता भन्नाले ............... लाई बुझाउँदछ।

#13. विभागीकरणका सन्दर्भमा निम्नमध्य कुन कथन सहि हो?

#14. एकल प्रयोग योजना भन्नाले निम्न मध्य कुन प्रकारको योजनालाई बुझाउँदछ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here