Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

0
55
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains important and probable TSC model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper Set 1

Practice Teacher Service Commission TSC Model Question Paper Set for Lower Secondary and Secondary Level. The Teacher Service Commission Model Questions are given below for Lower Secondary and Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. तलका मध्ये शिक्षक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुन पर्दैन ?

#2. एन्ड्री निकोलसका अनसार पाठयक्रमका तत्वहरु के के हुन ?

#3. तलका कथन अध्ययन गरी विचार गर्नुहोस । १. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको एकमात्र स्रोत सामुदाय हो । २. बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समुदाय र विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ३. विद्यालय समूदायको ऐना हो र समाजमा भएको विवधता तथा स्वरुप विद्यालयमा झल्किन्छ। ४. विद्यालय विकासमा समाजको र समाजको विकासमा विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

#4. कक्षा १ देखि सात सम्म गरिने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङकन प्रणालीका आधारहरु कति वटा छन ?

#5. प्राप्तांकका बिचमा रहेको अंकलाई के भनिन्छ ?

#6. मानव वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा तलकामध्ये कुन भनाई ठिक छैन ?

#7. कुनै पनि कागजात तथा अभिलेखलाई कामको प्रकृति र परिणामअनुसार विषयहरुलाई मिन्दाभिन्दै रुपमा मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ ?

#8. अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्य रहने व्यवस्था छ ?

#9. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षका सम्बन्धमा विद्यालय अनुगमन निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई ........ गरी विद्यालय र स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न नीति लिइएको छ ?

#10. कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई (SR Learning Theory) वा संयोजनवादका नामले पनि चिनिन्छ ?

#11. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङकन गर्न ............... मा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ?

#12. तलकामध्ये शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्ति कस्तो हुनुअपेक्षित छ ?

#13. मूलत : शैक्षिक योजनामा के के कुराहरु समावेश भएका हुन्छन ?

#14. समस्यामा आधारित सिकाइले कुन कुराको अपेक्षा गर्दछ ?

#15. समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस ।

#16. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हुनेछ ?

#17. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार अपांगता भएका अशक्त र घरबाट विद्यालय आवतजावत गर्न 'असमर्थ तथा विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाको लागि पायक पर्ने स्थान कस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ?

#18. अङग्रेजी भाषामा प्रयोग हुने Record शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ?

#19. एउटै कक्षामा अध्यापन हुने विभिन्न विषयहरुका मिल्दाजुल्दा सिकाइ अनुभवहरुको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गरी पाठयक्रममा सङगठन गर्नुलाई के भनिन्छ ?

#20. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप मूल्य विषय (कोष सब्जेक्ट ) को पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास , ऐच्छिक विषयको पाठयक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

#21. विद्यालय सुधार योजना (SIP) कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ ?

#22. मापनको स्वरूप कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ?

#23. एउटा रेडियोको मूल्य रू. 2500 र एउटा क्यामराको मूल्य रू. 1500 भए रेडियो र क्यामेराको मूल्यको अनुपात कति हुन्छ ?

#24. कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग र बाधा केहि पनि गर्दैन भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ ?

#25. तलकामध्ये शिक्षकको पेसागत जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दछ ?

finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here