Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

145
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains all the important and probable Teachers Service Commission model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission Model Question Paper Set 1

Read the latest Teachers Service Commission TSC Job Vacancy for Secondary Level Teachers.

Download Teachers Service Commission TSC Syllabus for Secondary Level Examination of all Subjects.

Practice the below given Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Secondary Level and Lower Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस ।

#2. कुनै पनि कागजात तथा अभिलेखलाई कामको प्रकृति र परिणामअनुसार विषयहरुलाई मिन्दाभिन्दै रुपमा मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ ?

#3. कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन ?

#4. स्थानीय पाठयक्रमको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो ?

#5. प्राप्तांकका बिचमा रहेको अंकलाई के भनिन्छ ?

#6. पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका , २०७६ अनुसार पाठयक्रम विकासका चरण कति छन ?

#7. दिइएका विकल्पहरु मध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प छान्नुहोस् ?

#8. शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो । यो परिभाषा कस्को हो ?

#9. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ अनुसार कसले शिक्षक र विद्यार्थीमा विपदले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा समुदायमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा र शैक्षिक पुनलभिको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गउरने छ ?

#10. जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् ।

#11. देहायकामध्ये कुन साधारण उद्देश्यको उदाहरण हो ?

#12. ग्याग्नेको बहुसिकाइ सिद्धान्त अनुसार आठौं तहको सिकाइ कुन हो ?

#13. दिइएका चित्रहरुको क्रमलाई आधारमा मानेर दिइएका विकल्प मध्ये एउटा सही विकल्प छनोट गर्नुहोस् ।

#14. दैनिक पाठयोजनामा उल्लेख गरिने मूल्यांकनको प्रकृति कस्तो हुनुपर्दछ ?

#15. मापनको स्वरूप कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ?

#16. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप मूल्य विषय (कोष सब्जेक्ट ) को पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास , ऐच्छिक विषयको पाठयक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

#17. सामाजिक न्यायको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख भएको छ ?

#18. .............. बाट तथ्याङक सङकलन गर्दा अनुसन्धानकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन |

#19. लिच्छवीकालीन शासनले नेपालमा शासन गरेको समयको क्रम पहिलोबाट पछिल्लो कुन सही हो ?

#20. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हुनेछ ?

#21. तलका मध्ये शिक्षक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुन पर्दैन ?

#22. राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप ,२०७६ अनुसार आधारभूत (शिक्षा कक्षा४-५) को मातृभाषा सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बनधी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कार्यघण्टा कति छुटयाइएको छ ?

#23. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापन गर्नको मुख्य उद्देश्य के हो ?

#24. तार्किक रूपमा स्वीकार्य नियमहरुको आधारमा कुनै वस्तुवा घटनालाई अङक प्रदान गर्नु नै मापन हो। यो भनाइ कसको हो?

#25. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here