Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

0
68
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains important and probable TSC model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper Set 1

Practice Teacher Service Commission TSC Model Question Paper Set for Lower Secondary and Secondary Level. The Teacher Service Commission Model Questions are given below for Lower Secondary and Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले कति दिनभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्दछ ?

#2. एउटा रेडियोको मूल्य रू. 2500 र एउटा क्यामराको मूल्य रू. 1500 भए रेडियो र क्यामेराको मूल्यको अनुपात कति हुन्छ ?

#3. एन्ड्री निकोलसका अनसार पाठयक्रमका तत्वहरु के के हुन ?

#4. तलका मध्ये शिक्षक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुन पर्दैन ?

#5. तलका मध्य कुनचाँही Page Margin सँग सम्बन्धित छैन ?

#6. अनौपचारिक शिक्षाको पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ ?

#7. कुनै पनि कागजात तथा अभिलेखलाई कामको प्रकृति र परिणामअनुसार विषयहरुलाई मिन्दाभिन्दै रुपमा मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ ?

#8. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षका सम्बन्धमा विद्यालय अनुगमन निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई ........ गरी विद्यालय र स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न नीति लिइएको छ ?

#9. एउटै कक्षामा अध्यापन हुने विभिन्न विषयहरुका मिल्दाजुल्दा सिकाइ अनुभवहरुको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गरी पाठयक्रममा सङगठन गर्नुलाई के भनिन्छ ?

#10. .............. बाट तथ्याङक सङकलन गर्दा अनुसन्धानकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन |

#11. ग्याग्नेको बहुसिकाइ सिद्धान्त अनुसार आठौं तहको सिकाइ कुन हो ?

#12. लचिलो समयतालिका आधारित हुने शैक्षिणिक संगठन कुन हो?

#13. मानव वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा तलकामध्ये कुन भनाई ठिक छैन ?

#14. तेस्रो अन्तराष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भयो ?

#15. थोमसनका अनुसार उत्प्रेरणा के के हुन ?

#16. कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग र बाधा केहि पनि गर्दैन भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ ?

#17. शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो । यो परिभाषा कस्को हो ?

#18. तलकामध्ये शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्ति कस्तो हुनुअपेक्षित छ ?

#19. राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार शिक्षण पेसामा नयाँ प्रवेश गरेका शिक्षकको सक्षमता विकासको लागि ............... को विकास गरिनेछ ?

#20. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ ?

#21. मूलत : शैक्षिक योजनामा के के कुराहरु समावेश भएका हुन्छन ?

#22. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार अपांगता भएका अशक्त र घरबाट विद्यालय आवतजावत गर्न 'असमर्थ तथा विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाको लागि पायक पर्ने स्थान कस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ?

#23. तार्किक रूपमा स्वीकार्य नियमहरुको आधारमा कुनै वस्तुवा घटनालाई अङक प्रदान गर्नु नै मापन हो। यो भनाइ कसको हो?

#24. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङकन गर्न ............... मा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ?

#25. आधार प्रासाङगिक वैधताका प्रकारहरु के के हुन ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here