Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

0
42
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains important and probable TSC model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission TSC Model Question Paper Set 1

Practice Teacher Service Commission TSC Model Question Paper Set for Lower Secondary and Secondary Level. The Teacher Service Commission Model Questions are given below for Lower Secondary and Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. समस्यामा आधारित सिकाइले कुन कुराको अपेक्षा गर्दछ ?

#2. अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्य रहने व्यवस्था छ ?

#3. ग्याग्नेको बहुसिकाइ सिद्धान्त अनुसार आठौं तहको सिकाइ कुन हो ?

#4. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ अनुसार कसले शिक्षक र विद्यार्थीमा विपदले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा समुदायमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा र शैक्षिक पुनलभिको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गउरने छ ?

#5. प्राप्तांकका बिचमा रहेको अंकलाई के भनिन्छ ?

#6. थोमसनका अनुसार उत्प्रेरणा के के हुन ?

#7. मूलत : शैक्षिक योजनामा के के कुराहरु समावेश भएका हुन्छन ?

#8. मानव वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा तलकामध्ये कुन भनाई ठिक छैन ?

#9. कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग र बाधा केहि पनि गर्दैन भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ ?

#10. विद्यालय सुधार योजना (SIP) कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ ?

#11. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षका सम्बन्धमा विद्यालय अनुगमन निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई ........ गरी विद्यालय र स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न नीति लिइएको छ ?

#12. अङग्रेजी भाषामा प्रयोग हुने Record शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ?

#13. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप मूल्य विषय (कोष सब्जेक्ट ) को पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास , ऐच्छिक विषयको पाठयक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

#14. एन्ड्री निकोलसका अनसार पाठयक्रमका तत्वहरु के के हुन ?

#15. पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका , २०७६ अनुसार पाठयक्रम विकासका चरण कति छन ?

#16. तलकामध्ये शिक्षकको पेसागत जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दछ ?

#17. तेस्रो अन्तराष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भयो ?

#18. कुनै महिनाको पाँचौँ दिन मंगलबार पर्छ भने सो महिनाको १८ औं दिनको ३ दिनपछि के बार पर्छ?

#19. आधार प्रासाङगिक वैधताका प्रकारहरु के के हुन ?

#20. तलका कथन अध्ययन गरी विचार गर्नुहोस । १. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको एकमात्र स्रोत सामुदाय हो । २. बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समुदाय र विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ३. विद्यालय समूदायको ऐना हो र समाजमा भएको विवधता तथा स्वरुप विद्यालयमा झल्किन्छ। ४. विद्यालय विकासमा समाजको र समाजको विकासमा विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

#21. शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो । यो परिभाषा कस्को हो ?

#22. राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप ,२०७६ अनुसार आधारभूत (शिक्षा कक्षा४-५) को मातृभाषा सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बनधी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कार्यघण्टा कति छुटयाइएको छ ?

#23. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ ?

#24. राष्ट्रिय शिक्षा नीति , २०७६ अनुसार अपांगता भएका अशक्त र घरबाट विद्यालय आवतजावत गर्न 'असमर्थ तथा विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाको लागि पायक पर्ने स्थान कस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ?

#25. तलकामध्ये शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्ति कस्तो हुनुअपेक्षित छ ?

finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here