Nepal Electricity Authority NEA Job Vacancy 2079

234
Nepal Electricity Authority NEA Job Vacancy
Nepal Electricity Authority NEA Job Vacancy

Nepal Electricity Authority NEA job vacancy has been announced for huge number of candidates to be filled open and inclusive competition. The NEA Job Vacancy has listed various posts in administrative, technical, account, geologists and for various provinces also. The details of the NEA job vacancy has been as shown below. This NEA Job vacancy has to be applied online from here.

You can read and download Nepal Electricity Authority Syllabus for various posts and positions.

You can Practice Nepal Electricity Authority Model Question Paper for this exam.

Advertisement Date: 2079 / 05 / 31

Nepal Electricity Authority NEA Job Vacancy 2079 List for various positions:

बिज्ञापन नंसेवासमूहउपसमूहतहपदसंख्यान्युनतम शैक्षिक योग्यता
२०७९/८०प्र.१०/१प्रशासनलेखा१०सह-निर्देशकमहिला–१वाणिज्यशास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको कार्यानुभव वा सि।ए। उत्तीर्ण र अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.१०/२प्राबिधिकइलेक्ट्रिकलइलेक्ट्रिकल१०प्रवन्धकमधेशी–१इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.१०/३प्राबिधिकमेकानिकल१०प्रवन्धकखुला–१मेकानिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.१०/४प्राबिधिकसिभिलसिभिल१०प्रवन्धकमहिला–१सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्र.९/५प्रशासनप्रशासनप्रशासनउप निर्देशकखुला–१स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.९/६प्राबिधिकइलेक्ट्रिकलइलेक्ट्रिकलउप प्रवन्धकदलित–१इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.९/७प्राबिधिकमेकानिकलउप प्रवन्धकमहिला–१मेकानिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्र.८/८प्रशासनलेखाचार्टर्ड एकाउण्टेन्सीचार्टर्ड एकाउण्टेण्टखुला–१सि. ए. उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्रा.८/९प्राबिधिकइलेक्ट्रिकलइलेक्ट्रिकलसहायक प्रवन्धकखुला–१ मधेशी–१ दलित–१इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८०प्रा. ८/१०प्राबिधिकसिभिलसिभिलसहायक प्रवन्धकखुला–१सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्षको कार्यानुभव
२०७९/८० प्र.७/११प्रशासनप्रशासनप्रशासनप्रशासकीय अधिकृतखुला–५, महिला–१, आ.ज–१, मधेशी–२, दलित–१स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्र.७/१२प्रशासनलेखालेखा अधिकृतखुला–६, महिला–२, आ.ज.–१, मधेशी–१वाणिज्यशास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्र.७/१३प्रशासनप्रशासनकानूनकानून अधिकृतमहिला–१कानूनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्र.७/१४प्रशासनविविधअर्थशास्त्रअर्थशास्त्रीआ.ज.–१अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्र.७/१५प्रशासनविविधतथ्याङ्कशास्त्रतथ्याङ्कशास्त्रीमहिला–१तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/१६प्राबिधिकइलेक्ट्रिकलइलेक्ट्रिकलइञ्जिनियरखुला–९, महिला–३, आ.ज–२, मधेसी–२, दलित–१इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/१७प्राबिधिकइलेक्ट्रिकलइलेक्ट्रोनिक्सइञ्जिनियरखुला–१इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/१८प्राबिधिकमेकानिकलइञ्जिनियरखुला–२, आ.ज.–१, अपाङ्ग–१मेकानिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/१९प्राबिधिकसिभिलसिभिलइञ्जिनियरखुला–५, महिला–१, आ.ज.–१, मधेशी–१, दलित–१, अपाङ्ग–१सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/२०प्राबिधिकसिभिलसर्भेसर्भे इञ्जिनियरमहिला–१, आ.ज.–१, मधेशी–१, अपाङ्ग–१सर्भे वा जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/२१प्राबिधिकविविधकम्प्युटर इन्जिनियरीङ्गइञ्जिनियरमहिला–१ अपाङ्ग–१कम्प्युटर इन्जिनियरीङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/२२प्राबिधिकविविधजियोलजीजियोलजिष्टखुला–१ दलित–१जियोलजी वा जियोफिजिक्समा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
२०७९/८० प्रा.७/२३प्राबिधिकविविधवातावरणवातावरणविदखुला–१वातावरण वा पर्यावरण वा वन विज्ञान वा जीव विज्ञान वा प्राणी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण
Nepal Electricity Authority NEA Job Vacancy 2079

The Details of NEA Job Vacancy can be found here.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here