Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy 2080 for Various Positions and Levels

151
Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy
Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy

Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy 2080 for various positions and levels have been recently published in NBL website. The oldest bank of Nepal consistently creating mutually beneficial relationship with all its stakeholders; Customers, Shareholders, Regulators, Communities and Staff, Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy 2080 is announced in various provinces for a lot of people. Those interested and eligible candidates can apply within the given deadline along with required documents.

No action shall be taken on the applications which do not meet the required minimum educational qualifications, the prescribed age limit, the prescribed examination fee or the prescribed other documentaries requirements.

In addition, those who have been dismissed from the service of Government of Nepal, or any organization or bank / financial institution with disqualification, have been convicted by a court on criminal charges, cannot apply for the NBL Job Vacancy 2080. If a person who has been declared ineligible, has been blacklisted by a bank / financial institution, is mentally unbalanced, or has not been qualified as per the law, shall themselves be responsible for future results .

You can download Nepal Bank Limited NBL Syllabus for various positions and levels here.

You can download Nepal Bank Limited NBL Old Question Paper from here.

To apply, candidates can login into NBL Online Application from here.

Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy Date: 2080-03-01 (16/06/2023)

Single Fee Deadline to apply NBL vacancy: 2080-03-21 (06/07/2023)

Double Fee Deadline to apply Nepal Bank NBL vacancy: 2080-03-28 (13/07/2023)

The details of Nepal Bank NBL Job Vacancy 2080 towards Open and Inclusive Competition for Various Positions and Levels From LokSewa Aayog

बिज्ञापन नम्बरपदश्रेणीसेवासमूहसंख्यान्यूनतम शैक्षिक योग्यता
१४/२०७९-८०सहायक प्रबन्धक-CAसाधारणसि ए8मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सी.ए./ए.सी.सी.ए. उत्तीर्ण ।
१५/२०७९-८०सहायक ( बागमती प्रदेश)साधारणसाधारण8मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
१६/२०७९-८०सहायक (गण्डकी प्रदेश)साधारणसाधारण13मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
१७/२०७९-८०सहायक (लुम्बिनी प्रदेश)साधारणसाधारण9मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
१८/२०७९-८०सहायक (कर्णाली प्रदेश)साधारणसाधारण3मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
१९/२०७९-८०सहायक-IT (बागमती प्रदेश)प्राविधिकसूचना प्रविधि3मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधिमा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
२०/२०७९-८०सहायक-IT (कर्णाली प्रदेश)प्राविधिकसूचना प्रविधि1मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधिमा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
२१/२०७९-८०सहायक-IT (सुदुरपश्चिम प्रदेश)प्राविधिकसूचना प्रविध1मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधिमा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको ।
Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy 2080

The notice about NBL Job Vacancy 2080 is shown below:

Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy 2080

What is the Age Limit Requirement for Nepal Bank NBL Job Vacancy?

The Age Limit Requirements forNepal Bank NBL Job Vacancy is as follows:
Online दरखास्त दिने अन्तिम मिति (अर्थात् २०६०/०३/२१ गते सम्ममा तह ६ सहायक प्रबन्धक (CA) पदका लागि २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको। तह ४ सहायक र सहायक (IT) पदका लागि १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद ४० वर्ष ननाघेको । बैंकको बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई उल्लेखित उमेरको हद लाग्नेछैन ।

What is Application Fee / Exam Fee for Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy?

The Application Fee/Exam Fee for Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy for various posts is as follows:
तह ६ सहायक प्रबन्धक (CA) को खुला समूहका लागि रु. १,०००/- (एक हजार) र उक्त पदको प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु. ४००/- (चार सय) । तह ४ सहायक र सहायक (IT) पदको खुला समूहका लागि रु. ८००/- ( आठ सय) र उक्त पदहरूको प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु. २००/- (दुई सय) |

How to pay Application Fee / Exam Fee for Nepal Bank Limited NBL Job Vacancy?

Online आवेदन Submit गरे पश्चात् प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेड मोबाइल बैंकिङ वा ConnectIPS वा eSewa वा Fone Pay वा Khalti मार्फत दरखास्त शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसरी दरखास्त शुल्क भुक्तानी गर्दा लाग्ने दस्तुर आवेदक स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको कुनै पनि भुक्तानी माध्यमबाट दरखास्त शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि Online Recruitment Portal मा “Payment Successful” भए नभएको सम्बन्धमा आवेदक स्वयंले यकिन गर्नुपर्नेछ । दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म “Payment Successful” नभएको खण्डमा थप सात दिनसम्म दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ तर दोब्बर दस्तुरको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि दरखास्त शुल्क भुक्तानी नगरेमा आवेदन स्वीकृत गरिनेछैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here